Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Definities
  Overeenkomst: de reisovereenkomst tussen Dali Sailing Company en de reiziger;
  reiziger: degene die met Dali Sailing Company een reisovereenkomst sluit, en degene(n) ten behoeve van wie die reisovereenkomst wordt gesloten;
  Reissom: de reissom zoals overeengekomen voor de reisperiode en het reistraject;
  reis: de tussen Dali Sailing Company en de reiziger overeengekomen reis over het reistraject, gedurende de reisperiode;
  schip: het schip dat wordt gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst;
  reisperiode: de periode van inschepen in de vertrekhaven tot het van boord gaan in de doelhaven, zoals overeengekomen tussen Dali Sailing Company en de reiziger;
  reistraject: het traject van de vertrekhaven naar de doelhaven dat Dali Sailing Company en de reiziger zijn overeengekomen;
 • Toepassing
  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Dali Sailing Company en de reiziger gesloten overeenkomst.
  2.2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Verplichtingen Dali Sailing Company
  3.1. Dali Sailing Company vervoert de reiziger en diens bagage met het schip over het reistraject gedurende de reisperiode, met inachtneming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald.
  3.2. Dali Sailing Company spant zich ervoor in dat het schip zich bij aanvang van de reisperiode in goede staat bevindt, voor het reistraject voldoende is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen en voldoende is bevoorraad.
  3.3. Dali Sailing Company bemant het schip gedurende de reis met een schipper die gekwalificeerd is voor het afleggen van die reis.
  3.4. Dali Sailing Company verplicht zich een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
 • Verplichtingen reiziger
  4.1. De reiziger is verplicht de aanwijzingen van de schipper en de voorschriften te allen tijde op te volgen.
  4.2. De reiziger garandeert dat hij geen smokkelwaar, (verboden) verdovende middelen, (vuur)wapens, gevaarlijke stoffen, levende dieren dan wel andere verboden goederen aan boord brengt. De reiziger dient zich er zelf over te informeren bij de autoriteiten van het/de betreffende land(en) wat een verboden goed is. De reiziger garandeert bij ondertekening van de reisovereenkomst dat de bagage van de reiziger de genoemde zaken niet bevat. Dali Sailing Company is gerechtigd zich te overtuigen van de aard of de gesteldheid van de bagage, indien zij vermoedt dat zij, de aard of de gesteldheid van de door de reiziger aan boord gebrachte bagage kennende, deze niet aan boord zouden hebben toegelaten. Dali Sailing Company zal dit onderzoek alleen doen in aanwezigheid van of de reiziger of, wanneer dit niet mogelijk is, in bijzijn van twee personen van wie overigens geen hulp verlangd zal kunnen worden.
  4.3. De reiziger garandeert dat hij in het bezit is van een paspoort en van visa die nodig zijn voor het reistraject, die geldig zijn tot een maand na de reisperiode. Tevens dient de reiziger te beschikken over eventuele andere documenten die nodig zijn om in de vertrekhaven aan boord te gaan en in de doelhaven van boord te gaan. De reiziger dient zichzelf te informeren over de benodigde documenten en dient deze zelf aan te vragen en te bekostigen.
  4.4. De reiziger bevestigt met het sluiten van de overeenkomst dat zijn gezondheid zodanig is dat hij de reis zonder gezondheidsproblemen kan volbrengen. Een reiziger die het bekend is dat hij lijdt aan hartklachten, epilepsie, diabetes of een aandoening die alleen dankzij consequent medicijngebruik onder controle kan worden gehouden, dient daarvan bij het sluiten van de overeenkomst melding te maken aan Dali Sailing Company.
  4.5. Indien de reiziger een verplichting niet nakomt is Dali Sailing Company op ieder moment gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, de inscheping of het vervoer te weigeren of de ontscheping te bevelen van een opvarende die naar het oordeel van Dali Sailing Company of haar schipper een gevaar vormt voor het schip, de opvarenden of voor zichzelf, die in onvoldoende conditie verkeert om te reizen, of die de gezondheid, de veiligheid of het welzijn van de overige opvarenden in gevaar brengt. In dat geval heeft de reiziger geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom. Dali Sailing Company is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd ongeacht de plaats van opzegging.
  4.6. De reiziger die een verplichting niet nakomt is aansprakelijk voor schade van Dali Sailing Company die daarmee verband houdt.
 • Wijziging overeenkomst
  5.1. Dali Sailing Company is bevoegd de reisovereenkomst te wijzigen, op een wezenlijk punt alleen indien daar een gewichtige reden voor is. De reden van de wijziging wordt de reiziger onverwijld medegedeeld.
  5.2. Dali Sailing Company bepaalt in overleg met de reiziger of het gezien de (verwachte) weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden, verantwoord is om uit te varen. Bij verschil van mening is het oordeel van Dali Sailing Company beslissend.
  5.3. Indien het reistraject of de reisperiode wijzigt door (verwachte) weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden dan komt schade van de reiziger die daarvan het gevolg is niet voor rekening van Dali Sailing Company. De reiziger dient daar bij het boeken van zijn vervoer vanuit de doelhaven rekening mee te houden.
  5.4. Tot een en twintig dagen voor aanvang van de reisperiode heeft Dali Sailing Company het recht de reissom te verhogen, indien de kosten van het uitvoeren van de reis door onvoorziene omstandigheden wijzigen. De reiziger heeft in dat geval binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling de reisovereenkomst op te zeggen.
 • Reizigersgegevens
  6.1. Dali Sailing Company dient uiterlijk een maand voorafgaand aan de datum aangegeven in de aanbieding van de reiziger het formulier met de reizigersgegevens ontvangen te hebben die minimaal de volgende informatie bevat: voor- en achternaam(en) zoals vermeld in het paspoort, adres, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, bijzonderheden ten aanzien van dieet, medische bijzonderheden, contactgegevens van een in geval van nood te informeren naaste verwante(n). Formulieren hiervoor worden op verzoek beschikbaar gesteld door Dali Sailing Company.
 • Aansprakelijkheid
  7.1. De aansprakelijkheid van Dali Sailing Company in geval van dood of letsel van de reiziger is beperkt tot het krachtens art. 8:518 BW vastgestelde bedrag. De aansprakelijkheid van Dali Sailing Company in geval van verlies of beschadiging van bagage van de reiziger is krachtens art. 8:518 BW beperkt tot een bedrag van EUR 1.000,– Een en ander laat onverlet het recht van Dali Sailing Company zich te beroepen op de algemene aansprakelijkheidsbeperking van 8:7 en 8:12 BW.
  7.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 geldt dat indien Dali Sailing Company aansprakelijk is voor schade aan de persoon van een reiziger, die aansprakelijkheid nooit tot een grotere schadevergoedingsplicht kan leiden dan het bedrag waarvoor een door Dali Sailing Company gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.
  7.3. Dali Sailing Company is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies dan wel beschadiging van (een deel van) de bagage, indien het voorval dat hiertoe leidde zich voordeed tijdens het vervoer en voor zover dit voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder had kunnen vermijden of waarvan een vervoerder de gevolgen redelijkerwijs had kunnen verhinderen.
  7.4. Dali Sailing Company is niet aansprakelijk voor goederen die niet nodig zijn voor het maken van de reis overeenkomstig de reisovereenkomst die problemen kunnen veroorzaken van welke aard dan ook. Dali Sailing Company houdt zich het recht voor betreffende zaken van boord te (laten) verwijderen. Indien Dali Sailing Company aansprakelijk gehouden kan worden voor beschadiging of verlies van bagage dan vallen voornoemde artikelen buiten deze aansprakelijkheid en komen zodoende nooit voor een vergoeding in aanmerking.
  7.5. Dali Sailing Company is niet aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.
  7.6. De reiziger is aansprakelijk voor schade die hij of zijn bagage veroorzaakt.
  7.7. De reiziger is aansprakelijk voor schade van Dali Sailing Company die ontstaat doordat van het reistraject moet worden afgeweken door een aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid.
  7.8 Dali Sailing Company kan achteraf niet aansprakelijk gesteld worden van niet behaalde verwachtingen van de workshoppen, cursussen of overige arrangementen.
 • Verzekering
  8.1. Dali Sailing Company beschikt over geldige bedrijfsaansprakelijkheids-, WA- en cascoverzekeringen. Nu de eventuele aansprakelijkheid van Dali Sailing Company krachtens wettelijke bepalingen kan worden uitgesloten of beperkt tot bepaalde maximale bedragen, is het mogelijk dat de door de reiziger geleden schade geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening blijft. De reizigers dienen derhalve zelf zorg te dragen voor voldoende verzekering tegen dit risico, waaronder een annuleringsverzekering.
 • Excursies aan de wal
  9.1. Wanneer de reiziger excursies of andere activiteiten aan de wal organiseert garandeert de reiziger jegens Dali Sailing Company daartoe zelf alle noodzakelijke voorbereidingen te hebben getroffen, zoals vervoer, uitrusting, proviandering etc.
 • Betaling
  10.1. De reiziger dient minimaal 50% van de reissom 30 dagen na ontvangst van de factuur over te maken naar Rabobankrekening IBAN NL77INGB0007131432 ten name van Dali Sailing Company. De volledige reissom dient 60 dagen voor aanvang van de reisperiode op die rekening te zijn bijgeschreven.
  10.2. Bij niet tijdige betaling van de reissom is de reiziger zonder ingebrekestelling in verzuim.
  10.3 Dali Sailing Company heeft geen verplichtingen voor het uitvoeren van workshops en cursussen indien zij niet 60 dagen vooraf betaald worden.
 • Annulering
  11.1. Indien de reiziger de reisovereenkomst wil annuleren dient hij Dali Sailing Company daarvan terstond, schriftelijk in kennis te stellen. De reiziger dient Dali Sailing Company in dat geval de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt.
  11.2. De schade die Dali Sailing Company door een annulering lijdt wordt vastgesteld op:
  • 50% van de reissom, bij annulering tot 90 dagen voor aanvang van de reisperiode;
  • 75% van de reissom bij annulering tot 60 dagen voor de aanvang van de reisperiode;
  • 90% van de reissom bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de reisperiode;
  • De volledige reissom bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de reisperiode.
  11.3. De reiziger die een reis annuleert kan Dali Sailing Company verzoeken of derden in zijn plaats de geboekte reis mogen maken. Dali Sailing Company is vrij in haar beoordeling of genoemde derden aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoen en voor haar acceptabel zijn. Als dat het geval is, is de reiziger niet meer dan 10% van de reissom verschuldigd.
 • Opzegging door de reiziger wegens het niet beschikbaar zijn van het schip
  12.1. De reiziger is gerechtigd het Reiscontract op te zeggen wanneer hem door Dali Sailing Company is medegedeeld is dat het schip niet op de datum en de plaats, als aangegeven in de aanbieding, te zijner beschikking is of zal kunnen zijn.
  12.2. Na een geldige opzegging door de reiziger op deze grond zal Dali Sailing Company de eventueel reeds door de reiziger betaalde (delen van de) huurprijs aan de reiziger terugbetalen.
  12.3. Dali Sailing Company is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de reiziger ontstaan in verband met het niet ter beschikking zijn van het schip, tenzij de schade is ontstaan uit een eigen handelen of nalaten van Dali Sailing Company, dan wel met opzet die schade veroorzaakt te hebben, hetzij door roekeloos handelen met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit voort zou vloeien.
 • Opzegging wegens beschadiging schip
  13.1. De reiziger en Dali Sailing Company zijn beiden gerechtigd de overeenkomst op te zeggen wanneer het schip tijdens de reis, zonder dat het vergaan is, zodanig beschadigd blijkt te zijn dat het schip het herstel, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, niet waard is of dat dit herstel binnen redelijke tijd niet mogelijk is.
  13.2. Na een geldige opzegging door de reiziger of door Dali Sailing Company op deze grond zal Dali Sailing Company het deel van de reissom aan de reiziger terugbetalen, evenredig aan dat deel van de reis dat niet is uitgevoerd, verminderd met eventuele vaste kosten en kosten verband houdende met het bereiken van de in redelijkheid meest geschikte haven of plaats voor de spoedigste ontscheping van de reizigers.
  13.3. De reiziger alsmede Dali Sailing Company zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan in verband met beschadiging van het schip, tenzij en voor zover de schade is ontstaan uit een eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
 • Bericht van opzegging
  14.1. Iedere opzegging geschiedt schriftelijk per post, per telegram of enig ander spoedbericht, waarvan de ontvangst duidelijk aantoonbaar is en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Op het moment van ontvangen zal Dali Sailing Company de reiziger een bevestiging van ontvangst geven.
 • Bagage
  De reiziger houdt bij het samenstellen van zijn bagage rekening met de beperkte hoeveelheid bergruimte aan boord van een schip. Bagage moet verpakt zijn in een tas(-sen). Bagage mag per reiziger niet zwaarder wegen dan 20kg, maximaal 0,1 m3 (100 liter), en dient aan boord zo te worden geplaatst dat daarvan geen hinder wordt ondervonden. Handdoeken en beddengoed zijn aan boord, en bij de prijs inbegrepen. Koffers met een harde schaal zijn niet toegestaan.
 • Klachten
  De reiziger dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen twee weken nadat deze zijn ontstaan, schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij zijn of haar reisagent of naar Dali Sailing Company.
 • Geschillen
  17.1. Op geschillen die verband houden met deze overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.
  17.2. Alleen een Nederlandse rechter is bevoegd om over die geschillen te oordelen.
 • Geheimhouding en media uitingen
  Hierbij verklaren beide partijen een zakelijke en persoonlijke geheimhoudingsverplichting tijdens en gedurende minimaal 6 maanden na de laatste reisdag. Ook mag er alleen informatie op internet, forums, sociale media en overige media kanalen met schriftelijke toestemming van Dali Sailing Company.
  Dali Sailing Company is vrij om allerlei soorten informatie te delen mits conform de Nederlandse privacywet uiteraard zal er rekening gehouden worden met de wensen van de gasten aan boord.
 • Huisregels
  Ervan uitgaand dat onze huisregels nageleefd worden
  Respect voor elkaar en iedereen, streef naar harmonie.
  Wij zijn één met de wereld om ons heen en houden zoveel mogelijk rekening met het milieu.
  Wees positief, uiteindelijk is alles dan ook makkelijker voor iedereen.
  Ook u bent verantwoordelijk voor ieders (gevoel van) veiligheid.
 • Download algemene voorwaarden als .PDF

werk, reis, spaar, reis en herhaal

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll naar top