Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1

Definities

1.1.   Overeenkomst: de reisovereenkomst tussen Dali Sailing Company BV en de Reiziger;

1.2.   Reiziger: degene die met Dali Sailing Company BV een reisovereenkomst sluit, en degene(n) ten behoeve van wie die reisovereenkomst wordt gesloten;

1.3.   Reissom: de reissom zoals overeengekomen voor de reisperiode en het reistraject;

1.4.   Reis: de tussen Dali Sailing Company BV en de Reiziger overeengekomen reis over het reistraject, gedurende de reisperiode;

1.5.   Schip: het schip dat wordt gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst;

1.6.   Reisperiode: de periode van inschepen in de vertrekhaven tot het van boord gaan in de delhaven, zoals overeengekomen tussen Dali Sailing Company BV en de Reiziger;

1.7.   Reistraject: het traject van de vertrekhaven naar de doelhaven dat Dali Sailing Company BV en de Reiziger zijn overeengekomen;

2

Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Dali Sailing Company BV en de Reiziger gesloten overeenkomst.

2.2 Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3

Verplichtingen Dali Sailing Company

3.1. Dali Sailing Company BV vervoert de Reiziger met het schip over het reistraject gedurende de reisperiode, met inachtneming van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald.

3.2. Dali Sailing Company BV spant zich ervoor in dat het schip zich bij aanvang van de reisperiode in goede staat bevindt, voor het reistraject voldoende is uitgerust met veiligheidsvoorzieningen en voldoende is bevoorraad.

 

3.3. Dali Sailing Company BV bemant het schip gedurende de reis met een schipper die gekwalificeerd is voor het afleggen van de desbetreffende reis.

3.4. Dali Sailing Company BV verplicht zich een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

4

Verplichtingen reiziger

4.1. De Reiziger is verplicht de aanwijzingen van de schipper en de voorschriften te allen tijde op te volgen.

4.2. De Reiziger garandeert dat hij geen smokkelwaar, (verboden) verdovende middelen, (vuur)wapens, gevaarlijke stoffen, levende dieren dan wel andere verboden goederen aan boord brengt. De Reiziger dient zich er zelf over te informeren bij de autoriteiten van het/de betreffende land(en) wat een verboden goed is. De Reiziger garandeert bij ondertekening van de reisovereenkomst dat de bagage van de Reiziger de genoemde zaken niet bevat. Dali Sailing Company BV is gerechtigd zich te overtuigen van de aard of de gesteldheid van de bagage, indien zij vermoedt dat zij, de aard of de gesteldheid van de door de Reiziger aan boord gebrachte bagage kennende, deze niet aan boord zouden hebben toegelaten. Dali Sailing Company BV zal dit onderzoek alleen doen in aanwezigheid van of de Reiziger of, wanneer dit niet mogelijk is, in bijzijn van twee personen van wie overigens geen hulp verlangd zal kunnen worden.

4.3. De Reiziger garandeert dat hij in het bezit is van een geldig paspoort, visa, inentingen en eventueel overige documenten (denken aan een QR code negatieve test COVID etc.) die nodig zijn voor het reistraject, met een juiste geldigheidsperiode voor de reis (of langer, denkend aan een Paspoort, die nog 6 maanden geldig dient te zijn bij datum naar huis keren). Tevens dient de Reiziger te beschikken over eventuele andere documenten, die bovenstaand nog niet zijn benoemd, die nodig zijn om in de vertrekhaven aan boord te gaan en in de doelhaven van boord te gaan. De Reiziger dient zichzelf te informeren over de benodigde documenten en dient deze zelf aan te vragen en te bekostigen.

4.4. De Reiziger bevestigt met het sluiten van de overeenkomst dat zijn gezondheid zodanig is dat hij de reis zonder gezondheidsproblemen kan volbrengen. Een Reiziger die het bekend is dat hij lijdt aan hartklachten, epilepsie, diabetes of een aandoening die alleen dankzij consequent medicijngebruik onder controle kan worden gehouden, dient daarvan bij het sluiten van de overeenkomst melding te maken aan Dali Sailing Company BV.

4.5. Indien de Reiziger een verplichting niet nakomt is Dali Sailing Company BV op ieder moment gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, de inscheping of het vervoer te weigeren of de ontscheping te bevelen van een opvarende die naar het oordeel van Dali Sailing Company BV of haar schipper een gevaar vormt voor het schip, de opvarenden of voor zichzelf, die in onvoldoende conditie verkeert om te reizen, of die de gezondheid, de veiligheid of het welzijn van de overige opvarenden in gevaar brengt. In dat geval heeft de Reiziger geen recht op restitutie van (een deel van) de reissom. Dali Sailing Company BV is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd ongeacht de plaats van opzegging.

4.6. De Reiziger die een verplichting niet nakomt is aansprakelijk voor schade van Dali Sailing Company BV die daarmee verband houdt.

5

Wijziging overeenkomst

5.1. Dali Sailing Company BV is bevoegd de reisovereenkomst te wijzigen, op een wezenlijk punt alleen indien daar een gewichtige reden voor is. De reden van de wijziging wordt de Reiziger onverwijld medegedeeld.

5.2. Dali Sailing Company BV bepaalt in overleg met de Reiziger of het gezien de (verwachte) weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden, verantwoord is om uit te varen. Bij verschil van mening is het oordeel van Dali Sailing Company BV beslissend.

 

5.3. Indien het reistraject of de reisperiode wijzigt door (verwachte) weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden dan komt schade van de Reiziger die daarvan het gevolg is niet voor rekening van Dali Sailing Company BV. De Reiziger dient daar bij het boeken van zijn vervoer vanuit de vertrekhaven en vanuit de doelhaven rekening mee te houden.

5.4. Tot één en twintig dagen voor aanvang van de reisperiode heeft Dali Sailing Company BV het recht de reissom te verhogen, indien de kosten van het uitvoeren van de reis door onvoorziene omstandigheden wijzigen. De Reiziger heeft in dat geval binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling de reisovereenkomst op te zeggen.

COVID en de reisovereenkomst

5.5. Indien, acht-en-veertig uur voor aanvang van uw reis, het op geen enkele wijze mogelijk is om naar het Schip van Dali Sailing Company BV te komen voor uw reis, dan zal Dali Sailing Company BV de reis in samenspraak met de Reiziger annuleren. Dali Sailing Company BV rekent daarbij een annulerings-fee van tien procent (10%) van de totale reissom, met uitzondering van de scheepskas. 

5.6. Indien de reis gewoon doorgaat omdat de luchtvaartmaatschappijen door blijven vliegen maar u ziet het zelf niet meer zitten om op reis te gaan, mag u natuurlijk altijd maar uiterlijk acht-en-veertig uur van tevoren annuleren. Wanneer u zelf het initiatief neemt vanuit angst, of een onprettig gevoel, of dergelijke emoties hebben wij daar begrip voor maar zijn alle gemaakte kosten volledig voor de Reiziger. Dali Sailing Company BV zal geen creditnota verstrekken voor het op eigen initiatief van de Reiziger annuleren van de reis.  

5.7. De maatregelen en overige regels omtrent COVID-19 wijzigen continue, daar heeft Dali Sailing Company BV (helaas) geen invloed op. Als Reiziger bent u zélf verantwoordelijk voor het inwinnen van de juiste informatie en het tijdig voor vertrek nagaan of uw eerder ontvangen informatie nog klopt. Eventuele kosten die verbonden zijn aan de extra te nemen maatregelen zijn voor rekening van de Reiziger. Graag verwijzen wij u ook nogmaals naar artikel 4.3 en 4.4 van deze algemene voorwaarden.

5.8. Graag attendeert Dali Sailing Company BV normaals dat de meeste landen naast een negatieve (PCR) test, ook een gezondheidsverklaring vragen. Indien de Reiziger niet op tijd in het bezit is van een dergelijke gezondheidsverklaring, zal de luchtvaartmaatschappij de Reiziger (mogelijk) weigeren. Indien er twijfels zijn over de regels, maatregelen, geldige documenten neemt u dan contact op met de luchtvaartmaatschappij. Indien de Reiziger met de auto reist, bent u als Reiziger natuurlijk net zo verantwoordelijk om in het bezit te zijn van de juiste documentatie. 

5.9. Indien u als Reiziger het Corona virus oploopt tijdens de reis, bent u als Reiziger zélf verantwoordelijk voor uw persoonlijke(gezondheids-)situatie. Dali Sailing Company BV adviseert u als Reiziger nadrukkelijk uw polisvoorwaarden en reis-en annuleringsverzekering te raadplegen om te zien of en wanneer u een beroep kunt doen op eventuele medische hulp, bijkomende kosten en arrangementen om weer naar huis te keren. 

5.10. Quarantaine regels zijn in sommige landen op bepaalde momenten van toepassing. Indien blijkt dat u bij aankomst vooralsnog in quarantaine zal moeten verblijven, kan dit natuurlijk niet op het schip van Dali Sailing Company BV. Deze bijkomstigheid ziet Dali Sailing Company BV als annulering van de overeengekomen reis. Wij verwijzen daarbij naar artikel 5.7 van deze algemene voorwaarden. 

6

Reizigersgegevens

6.1. Dali Sailing Company BV dient uiterlijk één maand voorafgaand aan de datum aangegeven in de aanbieding van de Reiziger het reserveringsformulier (https://dalisailing.com/reserveren/) met de reizigersgegevens ontvangen te hebben die minimaal de volgende informatie bevat: voor- en achternaam(en) zoals vermeld in het paspoort, adres, geboortedatum, geboorteplaats, paspoortnummer, bijzonderheden ten aanzien van dieet, medische bijzonderheden, contactgegevens van een in geval van nood te informeren naaste verwante(n).

7

Aansprakelijkheid

7.1. De aansprakelijkheid van Dali Sailing Company BV in geval van dood of letsel van de Reiziger is beperkt tot het krachtens art.

8:518 BW vastgestelde bedrag. De aansprakelijkheid van Dali Sailing Company BV in geval van verlies of beschadiging van bagage van de Reiziger is krachtens art. 8:518 BW beperkt tot een maximum bedrag van EUR 1.000,–. Een en ander laat onverlet het recht van Dali Sailing Company BV zich te beroepen op de algemene aansprakelijkheidsbeperking van 8:7 en 8:12 BW.

 

7.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 geldt dat indien Dali Sailing Company BV aansprakelijk is voor schade aan de persoon van een Reiziger, die aansprakelijkheid nooit tot een grotere schadevergoedingsplicht kan leiden dan het bedrag waarvoor een door Dali Sailing Company BV gesloten aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

7.3. Dali Sailing Company BV is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verlies dan wel beschadiging van (een deel van) de bagage, indien het voorval dat hiertoe leidde zich voordeed tijdens het vervoer en voor zover dit voorval is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder had kunnen vermijden of waarvan een vervoerder de gevolgen redelijkerwijs had kunnen verhinderen.

7.4. Dali Sailing Company BV is niet aansprakelijk voor goederen die niet nodig zijn voor het maken van de reis overeenkomstig de reisovereenkomst die problemen kunnen veroorzaken van welke aard dan ook. Dali Sailing Company BV houdt zich het recht voor betreffende zaken van boord te (laten) verwijderen. Indien Dali Sailing Company BV aansprakelijk gehouden kan worden voor beschadiging of verlies van bagage dan vallen voornoemde artikelen buiten deze aansprakelijkheid en komen zodoende nooit voor een vergoeding in aanmerking.

7.5. Dali Sailing Company BV is niet aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen of andere zaken van waarde.

7.6. De Reiziger is aansprakelijk voor schade die hij of zijn bagage veroorzaakt.

7.7. De Reiziger is aansprakelijk voor schade van Dali Sailing Company BV die ontstaat doordat van het reistraject moet worden afgeweken door een aan de Reiziger toe te rekenen omstandigheid.

7.8 Dali Sailing Company BV kan achteraf niet aansprakelijk gesteld worden van niet behaalde verwachtingen van de workshoppen, cursussen of overige arrangementen.

8

Verzekering

8.1. Dali Sailing Company BV beschikt over geldige bedrijfsaansprakelijkheids-, WA- en cascoverzekeringen. Nu de eventuele aansprakelijkheid van Dali Sailing Company BV krachtens wettelijke bepalingen kan worden uitgesloten of beperkt tot bepaalde maximale bedragen, is het mogelijk dat de door de Reiziger geleden schade geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening blijft. De Reiziger dienen derhalve zelf zorg te dragen voor voldoende verzekering tegen dit risico, waaronder een annuleringsverzekering.

9

Excursies aan de wal

9.1. Wanneer de Reiziger excursies of andere activiteiten aan de wal organiseert garandeert de Reiziger jegens Dali Sailing Company BV daartoe zelf alle noodzakelijke voorbereidingen te hebben getroffen, zoals vervoer, uitrusting, proviandering etc. Vanwege weersomstandigheden kan Dali Sailing Company BV niet garanderen de Reiziger op de dichtstbijzijnde locatie af te zetten voor de door de Reiziger zelf georganiseerde excursie. Bijkomende kosten zijn voor rekening van de Reiziger zelf.

 

9.2 Het is mogelijk om via Dali Sailing Company BV excursies aan de wal te organiseren, hiervoor dient apart een offerte te worden aangevraagd. In deze offerte zal informatie worden gedeeld wat voor de Reiziger evenals Dali Sailing Company BV te organiseren en te bekostigen is. Uiteraard is deze offerte pas van kracht wanneer beide partijen een akkoord hebben gegeven.

10

Betaling

10.1. De Reiziger dient minimaal 50% van de reissom 30 dagen na ontvangst van de factuur over te maken naar Rabobankrekening IBAN NL77INGB0007131432 ten name van Dali Sailing Company BV. De volledige reissom dient 30 dagen voor aanvang van de reisperiode op die rekening te zijn bijgeschreven.

10.2. Bij niet tijdige betaling van de reissom is de Reiziger zonder ingebrekestelling in verzuim.

 

10.3 Dali Sailing Company BV heeft geen verplichtingen voor het uitvoeren van workshops en cursussen indien zij niet 30 dagen vooraf betaald worden.

11

Annulering

11.1. Indien de Reiziger de reisovereenkomst wil annuleren dient hij Dali Sailing Company BV daarvan terstond, schriftelijk in kennis te stellen. De Reiziger dient Dali Sailing Company BV in dat geval de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt.

11.2. De schade die Dali Sailing Company BV door een annulering lijdt wordt vastgesteld op:
• 50% van de reissom, bij annulering tot 90 dagen voor aanvang van de reisperiode;
• 75% van de reissom bij annulering tot 60 dagen voor de aanvang van de reisperiode;
• 90% van de reissom bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de reisperiode;
• De volledige reissom bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de reisperiode.

11.3. De Reiziger die een reis annuleert kan Dali Sailing Company BV verzoeken of derden in zijn plaats de geboekte reis mogen maken. Dali Sailing Company BV is vrij in haar beoordeling of genoemde derden aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoen en voor haar acceptabel zijn. Als dat het geval is, is de Reiziger niet meer dan 10% van de reissom verschuldigd.

12

Opzegging door de Reiziger wegens het niet beschikbaar zijn van het schip

12.1. De Reiziger is gerechtigd het Reiscontract op te zeggen wanneer hem door Dali Sailing Company BV is medegedeeld is dat het schip niet op de datum en de plaats, als aangegeven in de aanbieding, te zijner beschikking is of zal kunnen zijn.

12.2. Na een geldige opzegging door de Reiziger op deze grond zal Dali Sailing Company BV de eventueel reeds door de Reiziger betaalde (delen van de) huurprijs aan de Reiziger terugbetalen.

12.3. Dali Sailing Company BV is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de Reiziger ontstaan in verband met het niet ter beschikking zijn van het schip, tenzij de schade is ontstaan uit een eigen handelen of nalaten van Dali Sailing Company BV, dan wel met opzet die schade veroorzaakt te hebben, hetzij door roekeloos handelen met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit voort zou vloeien.

13

Opzegging wegens beschadiging schip

13.1. De Reiziger en Dali Sailing Company BV zijn beiden gerechtigd de overeenkomst op te zeggen wanneer het schip tijdens de reis, zonder dat het vergaan is, zodanig beschadigd blijkt te zijn dat het schip het herstel, nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, niet waard is of dat dit herstel binnen redelijke tijd niet mogelijk is.

 

13.2. Na een geldige opzegging door de Reiziger of door Dali Sailing Company BV op deze grond zal Dali Sailing Company BV het deel van de reissom aan de Reiziger terugbetalen, evenredig aan dat deel van de reis dat niet is uitgevoerd, verminderd met eventuele vaste kosten en kosten verband houdende met het bereiken van de in redelijkheid meest geschikte haven of plaats voor de spoedigste ontscheping van de Reiziger(s).

13.3. De Reiziger alsmede Dali Sailing Company BV zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan in verband met beschadiging van het schip, tenzij en voor zover de schade is ontstaan uit een eigen handelen of nalaten, geschied hetzij met opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. 

14

Bericht van opzegging

14.1. Iedere opzegging geschiedt schriftelijk per email via info@dalisailing.com (voorzien van een lees- en ontvangstbevestiging) of enig ander spoedbericht, waarvan de ontvangst duidelijk aantoonbaar is en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van ontvangst daarvan. Op het moment van ontvangen zal Dali Sailing Company BV de Reiziger een schriftelijke bevestiging van ontvangst geven. Dali Sailing Company BV attendeert de Reiziger erop dat dit maximaal dertig (30) dagen in beslag kan nemen, dit in verband met het reizen op open zee en de daarbij komende minimale tot geen telecommunicatie/ internet mogelijkheden.

15

Bagage

De Reiziger houdt bij het samenstellen van zijn bagage rekening met de beperkte hoeveelheid bergruimte aan boord van een schip. Bagage moet verpakt zijn in een tas(-sen). Bagage mag per Reiziger niet zwaarder wegen dan 20kg, maximaal 0,1 m3 (100 liter), en dient aan boord zo te worden geplaatst dat daarvan geen hinder wordt ondervonden. Handdoeken en beddengoed zijn aan boord, en bij de prijs inbegrepen. Koffers met een harde schaal zijn niet toegestaan.

16

Klachten

De Reiziger dient klachten over de uitvoering van de overeenkomst binnen twee (2) weken nadat deze zijn ontstaan, schriftelijk en gemotiveerd in te dienen bij zijn of haar reisagent of naar Dali Sailing Company BV via info@dalisailing.com voorzien van een lees- en ontvangstbevestiging.

17

Geschillen

17.1. Op geschillen die verband houden met deze overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alleen een Nederlandse rechter is bevoegd om over die geschillen te oordelen.

18

Geheimhouding en media uitingen

Hierbij verklaren beide partijen een zakelijke en persoonlijke geheimhoudingsverplichting tijdens en gedurende minimaal zes (6) maanden na de laatste dag van de reisperiode. Ook mag er alleen informatie op internet, forums, sociale media en overige media kanalen met schriftelijke toestemming van Dali Sailing Company BV worden geplaatst. Dali Sailing Company BV is vrij om allerlei soorten informatie te delen mits conform de Nederlandse privacywet uiteraard zal er rekening gehouden worden met de wensen van de gasten aan boord.

19

Huisregels

De strekking van onze huisregels kent de volgende keyvalues:
Respect voor elkaar en iedereen, streef naar harmonie.
– Wij zijn één met de wereld om ons heen en houden zoveel mogelijk rekening met het milieu.
– Wees positief, uiteindelijk is alles dan ook makkelijker voor iedereen.
– Ook de Reiziger is verantwoordelijk voor ieders (gevoel van) veiligheid.

De volledige huisregels worden bij aanvang aan boord overhandigt aan de Reiziger, evenals de veiligheidsinstructies. Deze dient u als Reiziger volledig te handhaven.

Download de algemene voorwaarden

Liever een printbare versie van onze algemene voorwaarden? Klikt u dan op het PDF icoon.

werk, reis, spaar, reis en herhaal

Dali Sailing
Scroll naar boven
Scroll naar top